آهنگ های پیشنهادی

2 اسفند 1396 0
ادامه و دانلود

فک بکم وقتی خدا فصلیله آخر چنیه

آخر عشق و منو ای دل بیچاره دیه

مگه بو واران بوارید و کسیگ عاشق نکید

مگه بود عاشق وه ژیر نم نم واران دغ نکید

مه سزیام وه تاوت

29 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود

29 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود

29 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود

28 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود

27 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود
27 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود

27 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود

26 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود

25 بهمن 1396 0
ادامه و دانلود